Ziua Logo
  Nr. 4291 de miercuri, 23 iulie 2008 
 Cauta:  
  Detalii »
Politica
Reactii la raportul Comosiei Europene
T�riceanu afirm� c� cel mai mare adversar al justi�iei este politicianul
-- Premierul C�lin Popescu T�riceanu consider� c� raportul pe justi�ie al Comisiei Europene arat� c� Romania este pe drumul cel bun, ins� �eful Executiului face un apel la partide, afirmand c� cel mai mare adversar al Justi�iei este politicianul care adopt� un discurs electoral �i conflictual.
 23 iulie, 14:50 
"Vreau s� fac apel la toate partidele, pentru a adopta un discurs constructiv pe aceast� tem�. Cel mai mare adversar al Justi�iei este politicianul care adopt� un discursul electoral �i conflictual. Ii invit pe reprezentan�ii tuturor for�elor politice la un dialog constructiv �i echilibrat, pentru a putea continua progresele din Justi�ie", se arat� intr-un comunicat de pres� al Guvernului, remis miercuri NewsIn.
T�riceanu consider� c� raportul eviden�iaz� "o serie de evolu�ii pozitive, progrese care ne arat� c� Romania merge inainte pe drumul cel bun, in interiorul Uniunii Europene".
"Suntem hot�ra�i s� continu�m politica de toleran�� zero fa�� de cei care i�i folosesc func�ia public� pentru a se imbog�i. De aceea, am ac�ionat pentru ca Agen�ia Na�ional� de Integritate s� i�i inceap� activitatea.Vrem ca fiecare cet�ean s� simt� c� in Romania justi�ia este corect� �i mai eficient�", mai spune �eful Executivului.
El sus�ine c� Guvernul a ac�ionat pentru a elimina corup�ia la nivel local, pentru a cre�te transparen�a institu�iilor publice �i pentru a-i pedepsi pe "func�ionarii care confund� buzunarul cet�enilor cu propriul buzunar".
"Toate aceste progrese au fost eviden�iate de Comisia European�, in raportul dat publicit�ii", mai sus�ine premierul.
T�riceanu spune c� mai sunt inc� probleme, iar criticile con�inute in raportul Comisiei Europene ajut� la identificarea unor solu�ii.
"Doresc s� le mul�umesc reprezentan�ilor Comisiei Europene pentru cooperarea excelent� �i s� ii asigur c� vom accelera m�surile din zonele cu probleme, respectiv, c� vom consolida progresele deja realizate. �tiu c� ne a�teapt� un drum inc� dificil. Mai �tiu ins� c� Romania este mai puternic� �i mai preg�tit� decat anul trecut. �tiu c� noi, romanii, putem s� mergem pan� la cap�t pe acest drum", declar� �eful Guvernului.
In mseajul transmis, premierul mai d� asigur�ri c� Guvernul pe care il conduce va continua s� adopte toate m�surile necesare pentru realizarea angajamentelor pe care Romania �i le-a asumat pentru o "Justi�ie curat� �i eficient�".
Raportul pe justi�ie adoptat miercuri de Comisia European� critic� Romania pentru performan�ele slabe in domeniul combaterii corup�iei la nivel inalt �i cere Parlamentului "un consens f�r� echivoc" in acest sens, a spus purt�torul de cuvant al Comisiei in conferin�a de pres� de la Bruxelles.
Bolca� consider� c� DNA este vinovatul pentru e�ecul luptei anticorup�ie
Deputatul PRM Lucian Bolca� consider� c� raportul Comisiei Europene urm�re�te un scop politic �i anume politizarea justi�iei, iar principala vin� pentru tergiversarea luptei anticorup�ie in Romania ii revine Direc�iei Na�ionale Anticorup�ie.
"Am primit cu interes raportul CE pentru c� este o viziune a unor politicieni, egalii no�tri, cu privire la activitatea din acest domeniu. Constat c� raportul este mai mult politic decat juridic", a declarat Bolca�, referindu-se la raportul Comisiei Europene privind Romania, aprobat miercuri la Bruxelles.
"Dac� este vorba despre un e�ec sau o tergiversare a luptei anticorup�ie, vinovatul principal este DNA, de aici pornesc toate relele, ceea ce raportul incearc� s� escamoteze g�sind culpe colaterale", a spus deputatul jurist, comentand astfel faptul c� in raport se precizeaz� c� Parlamentul nu con�tientizeaz� suficient problema luptei anticorup�ie �i se sugereaz� c� Legislativul tergiverseaz� anchetarea cazurilor de corup�ie la nivel inalt.
Liderul PRM consider� c� raportul Comisiei Europene eludeaz� in mod voit problema de baz� in domeniul juridic, urm�rind un scop politic �i anume politizarea justi�iei.
In ceea ce prive�te precizarea din raport referitoare la Codul de procedur� penal� �i avertizarea CE asupra faptului c�, de�i amendamentele neconstitu�ionale au fost suspendate deocamdat�, dar risc� s� fie reintroduse in noul Cod, Bolca� consider� c� singura vin� a Parlamentului Romaniei este c� are dou� coduri penale adoptate, restul remarcilor fiind "spume politice".
"Romania este cea mai bizar� �ar� din lume, are dou� coduri penale adoptate. Vina este a Parlamentului, care nu a luat m�surile decisive. Un cod de procedur� penal� carpit de 20 de ori nu poate fi func�ional, inlocuirea sa este imperioas� �i posibil� cand ne hot�ram ce cod penal avem nevoie. Restul sunt doar spume politice", a subliniat Bolca�.
Ministrul David se declar� mul�umit, dar spune c� mai sunt multe de f�cut
Ministrul internelor �i reformei administrative, Cristian David, a declarat, pentru NewsIn, c� este mul�umit de referirile la domeniul s�u din raportul de �ar� prezentat, miercuri, de Comisia European�, dar afirm� c� "este evident c� in ceea ce prive�te MIRA mai sunt lucruri de f�cut".
"Sunt mul�umit c� Raportul de �ar� men�ioneaz�, la capitolul realiz�ri, atat adoptarea Strategiei na�ionale anticorup�ie in administra�ia local�, cat �i eficientizarea activit�ii de prevenire �i combatere a corup�iei interne. Este un semnal pozitiv care subliniaz� �i ne sus�ine in continuare eforturile intreprinse pentru eliminarea corup�iei din administra�ie", a declarat minsitrul de Interne, pentru NewsIn, imediat dup� prezentarea Raportului de �ar�.
Ministrul a mai afirmat c� "este evident c�, in ceea ce prive�te MIRA, mai sunt lucruri de f�cut. Suntem con�tien�i c� trebuie s� continu�m, printr-un efort sus�inut, tot ceea ce am inceput", a afirmat Cristian David.
Magistratii spun ca raportul nu reflect� problemele adev�rate
Mona Pivniceru, pre�edintele Asocia�iei Magistra�ilor din Romania, a declarat pentru NewsIn c� raportul pe justi�ie prezentat miercuri de Comisia European� nu reflect� problemele adev�rate din Romania, iar judec�torii nu fac decat s� respecte legea, atunci cand dau pedepse.
"Raportul nu reflect� probleme adev�rate din Romania. Prima �i cea mai grav� problem� este a�a cum sunt organizate competen�ele instan�elor, nu vom avea niciodat� practic� unitar� in materie civil�. Asta e o problem� care nu a fost modificat� nici in noul Cod de procedur� civil�. Alt� problem� este c� procurorii de la DNA cu 4-5 ani vechime au abilit�i la fel cu procurorii de la Parchetul de pe lang� Inalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, ace�tia intr� in structurile DNA �i dup� 3 ani ajung la rang egal f�r� examen, iar procurorii de la PICCJ ajung la acel rang dup� sus�inerea unui examen. �i mai sunt modific�rile succesive ale legii care il pun pe judec�tor in imposibilitatea de a �ti ce lege s� aplice �i pune la indoial� competen�a judec�torului", sus�ine Mona Pivniceru, pre�edinte AMR.
De asemnea, Mona Pivniceru consider� c� este "o tragedie" exprimarea unei p�reri colective la adresa justi�iei, sus�inand c� cine gre�e�te trebuie s� pl�teasc�. "Este o mare tragedie c� exist� o p�rere colectiv� la adresa justi�iei. Logic ar fi dac� X ar fi acuzat de o fapt�, s� fie r�spuz�tor de ea".
Andon: Este o gre�eal� s� consider�m c� lupta anticorup�ie st� in DNA �i magistratur�
Pre�edintele comisiei juridice, deputatul PC Sergiu Andon, crede c� obiec�iile CE sunt "intemeiate in mare m�sur�", dar este "o mare gre�eal� s� consider�m c� lupta anticorup�ie st� in DNA �i magistratur�", deoarece toate institu�iile statului trebuie s� se implice in combaterea flagelului.
"E bine s� �inem seama de criticile privind corup�ia la nivel inalt", a declarat Andon, care ins� s-a intrebat retoric dac� dosarele mini�trilor afla�i sau nu in func�ie ar fi plecat la DNA, "eram in situa�ia s� primim cununi�a de premiant pe tema asta?" Andon a spus c� dosarele fo�tilor sau actualilor mini�tri parlamentari- N�stase, Mitrea, P�curaru �i �ere�- sunt de fapt "material politic" �i �i-a exprimat bucuria c� DNA este l�udat, dar a continuat s� se intrebe ce cazuri a rezolvat institu�ia men�ionat� �i mai ales ce soart� au avut dosarele in justi�ie. "Este o gre�eal� s� consider�m c� lupta anticorup�ie st� in DNA �i magistratur�", a declarat Andon, care a precizat c� toate institu�iile statului trebuie s� se implice in lupta anticorup�ie.
Pre�edintele Comisiei juridice a Camerei Deputa�ilor spune c� "este o realitate c� nu exist� o sinceritate in atitudinea comun� impotriva corup�iei" �i a remarcat "gravitatea" situa�iei, dac� Raportul CE ar fi ignorat asemenea aspecte, deoarece ar fi incurajat "ni�te tendin�e rele". Sergiu Andon a declarat c� documentul Comisiei con�ine critici privind marea corup�ie, "intemeiate in mare m�sur�", ins� Romania are "zone largi ale pl�gii corup�iei �i la intensitate de cium�" pe care "din fericire" Bruxellesul nu le-a observat. In opinia lui Andon acestea ar fi mafia retroced�rilor, cea a permiselor auto, proliferarea cump�r�rii de voturi �i a corup�iei electorale, s�n�tatea �i inv��mantul.
Freedom House consider� c� raportul transmite o critic� direct� la adresa judec�torilor
Raportul Comisiei Europene este dur la adresa Romaniei �i critic�, in special, presiunile politice f�cute asupra sistemului judiciar, dar transmite �i un repro� direct la adresa judec�torilor care trateaz� cu ing�duin�� cazurile de mare corup�ie, a declarat, miercuri, pentru NewsIn, Mihai Poli�eanu.
"Raportul transmite o critic� direct� la adresa judec�torilor pentru c� ace�tia trateaz� cu ing�duin�� aceste cazuri, prin faptul c� se spal� pe mani dand condamn�ri cu suspendare sau intorcand dosarele la procurori pentru deficien�e minore", a mai afirmat Mihai Poli�eanu, coordonator de programe al Freedom House Romania.
De asemenea, Poli�eanu consider� c� raportul a tras un semnal de alarm� �i Consiliului Superior al Magistraturii, pentru pozi�iile echivoce pe care le-a avut in ceea ce prive�te lupta anticorup�ie. "Nu a avut pozi�ii categorice �i nu a l�sat impresia c� ap�r� cu adev�rat independen�a justi�iei", a precizat Mihai Poli�eanu.
Potrivit lui Poli�eanu, infiin�area Agen�iei Na�ionale de Integritate reprezint� un lucru pozitiv, ins� raportul ar avea o tent� prea "optimist�" in acest sens, deoarece, la ora actual�, agen�ia se confrunt� cu "probleme foarte mari".
Principalul plus semnalat de coordonatorul de programe al Freedom House a fost apelul f�cut de Comisia European� pentru ca Parlamentul s� renun�e la votarea amendamentelor la Codul penal �i Codul de procedur� penal�, care ar fi fost un"dezastru" �i care puteau pune in pericol statul de drept.
Chiuariu: Raportul con�ine formul�ri eronate care incalc� prezum�ia de nevinov�ie
Fostul ministru al Justi�iei, secretarul general adjunct al PNL Tudor Chiuariu, sus�ine c� Raportul CE arat� c� lupta anticorup�ie trebuie depolitizat�,ins� remarc� �i existen�a unor formul�ri eronate care incalc� prezum�ia de nevinov�ie intrucat documentul cere "condamn�ri ferme �i descurajante".
"Din p�cate, raportul con�ine �i unele formul�ri eronate. Astfel, intr-un paragraf se solicit�, la comand�, <<condamn�ri ferme �i descurajante>> in cazurile importante, inc�lcandu-se prezum�ia de nevinov�ie a celor cerceta�i �i independen�a judec�torilor (<<Numai condamn�ri ferme �i descurajante in cazurile importante vor demonstra intr-o manier� conving�toare c� sistemul func�ioneaz�>>, p. 6 din raport, varianta in englez�, ultimul paragraf)", spune fostul ministru al Justi�iei, prin intermediul unui comunicat de pres�, remis miercuri NewsIn.
Secretarul general adjunct al PNL mai spune c�, a�a cum era de anticipat, concluziile raportului arat� c� exist� progrese pe dou� dintre domeniile monitorizate: punerea in func�iune a Agen�iei Na�ionale de Integritate �i combaterea corup�iei la nivel local. In privin�a celorlalte dou� domenii, exist� progrese inegale in privin�a reformei sistemului judiciar �i se constat� lipsa progreselor in privin�a luptei impotriva corup�iei la nivel inalt, mai spune Chiuariu.
In viziunea sa, aspectul cel mai important al raportului se refer� la necesitatea depolitiz�rii luptei anticorup�ie �i, in acela�i context, evitarea folosirii acesteia de c�tre politicieni sau partide in lupta politic�.
"Este fals� afirma�ia potrivit c�reia monitorizarea ar fi fost prelungit�. Mecanismul de cooperare �i verificare instituit prin Decizia Comisiei Europene nr. 928/2006 nu are stabilit un termen, urmand s� fie ridicat in momentul in care toate cele patru obiective vor fi realizate intr-un mod satisf�c�tor", mai sus�ine fostul ministru liberal al Justi�iei.
Chiuariu mai declar� c� monitorizarea nu putea inceta in iulie 2007 pentru c� majoritatea obiectivelor stabilite sunt realizabile intr-un termen cel pu�in mediu: adoptarea noilor coduri de procedur�, strategia de resurse umane in sistemul judiciar, finalizarea dosarelor instrumentate de ANI, finalizarea dosarelor de mare corup�ie, punerea in practic� a strategiei de combatere a corup�iei la nivel local. Fostul ministru consider� c� raportul apreciaz� noul proiect al Codului de Procedur� Penal�, a c�rui elaborare a fost realizat�, in cea mai mare parte, in timpul mandatului s�u la Ministerul Justi�iei. "Potrivit raportului, proiectul prezint� solu�ii pentru remedierea unora dintre problemele sistemului judiciar, cum ar fi durata excesiv� �i abuzurile procedurale, folosite in scopul aman�rii judec�ii. De asemenea, in opinia Comisiei, noul Cod va institui un cadru mai clar �i mai eficient pentru efectuarea urm�ririi penale �i va permite o mai bun� cooperare cu statele membre", se mai precizeaz� in comunicatul de pres�.
T.B.  
 Afisari: 250  |  Tiparire pagina  |  Tiparire articol (optimizat)  |  Trimitere pe e-mail 
 Comentarii: 4 Afiseaza toate comentariile  
Mai nea taricene,ce spui matale ar putea deveni motor pt a re-revolutiona lumea.   de vida clara
Adevarat ! Cum identifici lipsa oamenilor de stat ....   de Rhodos
LOL!   de Solitude
o SLEATA DE DOBITOCI   de Rollo
A r h i v a
Stirile zilei 2008-07-23
 21:22 
Mutu a crescut pretul la Bursa al clubului AS Roma
 21:03 
Chestorul Berechet, tras pe dreapta de Basescu
 20:30 
Toti elevii unui liceu din Sighetul Marmatiei dau examen si la DNA
3 comentarii
 20:13 
Efectul Florina: Copilele care raman gravide pana la 15 ani pot avorta in 24 de saptamani
7 comentarii
 20:05 
"Forbes" a publicat topul celor mai bine platiti actori de la Hollywood: Will Smith, Johnny Depp si Eddie Murphy
 20:02 
Pilotul lui Apollo 14: Extraterestrii au intrat in contact cu noi, dar acest lucru e tinut secret de peste 60 de ani!
50 comentarii
 19:54 
Traian Basescu va participa la sedinta de joi a CSM in care se va analiza raportul Comisiei Europene
1 comentariu
 19:48 
Kievul acuza fostii lideri sovietici de foametea din anii '30 si de genocidul a peste 10 milioane de ucrainieni
11 comentarii
 19:41 

4 comentarii
 19:30 
Peste 180 de membri ai PD-L Constanta acuza conducerea filialei ca "utilizeaza practici ce tin de sistemul totalitar"
2 comentarii
 19:11 
Orban catre Berceanu: "Societatea Feroviara de Turism are datorii dinaintea mandatului meu"
1 comentariu
 18:46 
Merkel despre Obama: "Este bine echipat, atat fizic cat si mental"
11 comentarii
 18:36 
Romania va deschide trei noi consulate diplomatice in Italia si doua in Spania
1 comentariu
 18:07 
UE intentioneaza sa introduca regim de vize pentru diplomatii americani
2 comentarii
 18:01 
Confruntari stradale in capitala Serbiei: manifestantii cer eliberarea lui Karadjici
7 comentarii
 17:53 
Spalati-va lemurii!
1 comentariu
 17:41 
UPDATE: Herta Muller despre cazul Patapievici - turnatorii ICR
22 comentarii
 17:40 
Executarea silita a hotelului Astoria, suspendata
 17:40 
Libia ameninta Elvetia cu represalii din cauza arestarii fiului lui Gaddafi la Geneva
2 comentarii
 17:36 
1.400 de kilograme de alimente au fost retrase din supermarketuri
 Top afisari / comentarii 
 Fisa de temnita a lui Coposu (4552 afisari)
 10 sfaturi pentru o buna digestie (3185 afisari)
 Scandalul Madonna ia proportii (2839 afisari)
 Sacrificarea lui Karadzici (2803 afisari)
 Echipa de zgomote (1487 afisari)
 Pilotul lui Apollo 14: Extraterestrii au intrat in contact cu noi, dar acest lucru e tinut secret de peste 60 de ani!  (7732 afisari)
 UPDATE: Herta Muller despre cazul Patapievici - turnatorii ICR (2495 afisari)
 Doua surori gemene identice s-au maritat cu doi frati gemeni identici si au nascut... gemeni identici (2193 afisari)
 UPDATE: Ucigasul tinerelor din Bacau i-a zdrobit capul Madalinei, fata sefului de la ISU Brasov  (2090 afisari)
 Chestorul Berechet, tras pe dreapta de Basescu  (1746 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2008 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.01329 sec.