Ziua Logo
  16:30, luni, 5 iunie 2023
 Cauta:  
  Detalii »

Externe

2007-10-06
patriot din romania (...@yahoo.com, IP: 72.245.84...)
2007-10-07 01:54
De unde ne vin Evreii!? (5)

ionion din Iganga-Uganda (...@hotmail.com, IP: 88.103.57...)
2007-10-07 05:28
"axiomele" tale patriotule sunt galopante dar nu uita un lucru :


Dumnezeu doreste pace iar si tu Il ai pe Dumnezeu in interiorul fiintei tale. Lasa pe Dumnezeu sa iasa victorios in lupta cu fortele intunericului si nu scrie niste randuri in speranta ca interpretandu-le tu asa cum doresti vei trezi setea de razbunare in cineva.
25 000 000 de franci la epoca aceia era o suma destul de insemnata si te intreb DE CE BUCURESTIUL a acceptat-o ?
Sa inteleg ca poporul evreu trebuie sa-ti plateasca tie o mica suma de bani pentru a nu mai face propaganda antievreiasca ?
Sa inteleg ca bati sheaua sa inteleaga iapa ?
Azvarle draga pe romaneste ce ai de azvarlit sa aud clar ce doresti .

La 2007-10-07 01:54:04, patriot a scris:

> Credin?a mozaic?, a?a cum dovedesc dou? mii de ani de istorie tragic?,
> determin? auto-segrega?ia pe plan na?ional ?i social. Ea ?l izoleaz?
> pe evreu ?i ?ndeamn? la izolarea lui de c?tre ceilal?i. Ea creeaz? ?n
> mod automat ghetourile fizice ?i culturale. Ea ?i transform? pe evreii
> din diaspora ?ntr-o pseudo-na?iune...; aceast? pseudo-na?iune este vag
> unit? printr-un sistem de credin?e tradi?ionale ?ntemeiate pe premise
> rasiale ?i istorice..." A. Koestler evit? s? spun? direct adev?rul:
> "pseudo-na?iunea" evreiasc? s-a constituit ?ntr-o re?ea mondial?
> oligarhic? cu scopul precis conturat de a controla ?i st?p?ni ?ntreaga
> omenire. P?n? la anul 1600, Nicolae Iorga nu g?sise nici o men?iune de
> element evreiesc a?ezat "?n p?r?ile noastre", iar cea mai mare parte a
> evreilor care s-au stabilit ?n ??rile Rom?ne, cu prec?dere ?n Moldova,
> provin din evreii khazari, veni?i dinspre Polonia ?i Rusia. Apari?ia
> primilor evrei ?n Moldova se leag? de r?scoala de dezrobire economic?
> a cazacilor poloni din anul 1648. Latifundiarii polonezi ?i
> lituanienii cedaser? treptat evreilor khazari ?ntreaga activitate de
> administratori ?i ?ncasatori de impozite, ace?tia devenind astfel
> exponen?ii exploat?rii celei mai nemiloase. R?scoala cazacilor a
> aruncat ?ns? ?n Moldova o mare parte dintre exploatatorii evrei, ca
> arenda?i ?i c?m?tari, cum a aflat-o, la Ia?i, un c?l?tor sirian (Paul
> din Alep) din gura unuia dintre fugarii evrei, Ianc?l, sc?pat de
> masacrul declan?at de cazaci. Refugia?i ?n ??rile rom?ne?ti, evreii au
> adus cel mai perfid mod de exploatare a ??r?nimii, ?n?el?nd ?i fur?nd
> f?r? scrupule ?n orice ?mprejurare.
> R?zboiul Alian?ei Israeli?ilor cu Rom?nii
> ?mpotriva Rom?niei ca stat. Dou? mari organiza?ii evreie?ti s-au
> implicat direct ?i extrem de activ ?n ob?inerea de drepturi pentru
> evreii ce invadaser? Principatele Unite (??rile Rom?ne?ti), ?ndeosebi
> Moldova, mica ?ar? rom?neasc? ce devenise "debu?eul etnic" al marilor
> puteri europene ?n privin?a evreilor. Dup? ce reu?iser? s? acapareze
> controlul economic ?n Moldova, evreii, f?r? a avea nici un drept
> natural, din simplii refugia?i, solicitau acum "?mp?m?ntenirea", adic?
> statutul de rom?ni (sau cet??enia), pentru a avea acces nestingherit
> de la p?rghiile economice p?n? la cele mai ?nalte func?ii
> administrative ale t?n?rului stat rom?n. Implicarea organiza?iilor
> evreie?ti mondiale a coincis cu momentul cre?rii ?n secolul al 19-lea
> a statului rom?n modern, acestea obstruc?ion?nd pe orice cale
> realizarea dezideratelor na?ionale rom?ne?ti. Cele dou? organiza?ii
> implicate erau Alian?a Israelit? Universal? ?i ?naltul Ordin B'nai
> B'rith. Sediul central al Alian?ei Israelite (de la ?nfiin?area din
> 1860) se g?sea la Paris, iar al B'nai B'rith la New York (de la
> ?nfiin?area din 1843). De altfel, Alian?a Israelit? a fost ?nfiin?at?
> chiar de c?tre B'nai B'rith. Iat? apelul lansat c?tre ?ntregul "popor
> israelit" de c?tre cei doi fondatori ai Alian?ei Israelite Universale,
> Cremieux ?i Montefiore (mandata?i de B'nai B'rith), din care reiese ca
> Alian?a nu a fost dec?t o alt? etap? a sionismului secular al
> evreilor: "Alian?a noastr? nu este nici european?, nici asiatic?, nici
> african?, nici american?, nici australian?, ea este universal?,
> ?mpr??tia?i ?n mijlocul unor popoare care sunt du?mane drepturilor ?i
> intereselor noastre, vom r?m?ne membri ai poporului ales.
> Na?ionalitatea noastr? este religia p?rin?ilor no?tri ?i nu
> recunoa?tem alta. Tr?im ?n ??ri str?ine ?i nu ne putem ?ngriji de
> interesele vremelnice ale acestor ??ri, ?ntruc?t interesele noastre
> morale ?i materiale sunt ?n primejdie. Religia lui Israel trebuie s?
> cuprind? i ?ntr-o zi ?ntreg p?m?ntul. Cre?tinismul, du?manul nostru de
> veacuri, zdrobit ?n lupt?, e aproape s? ?ngenuncheze. Pe zi ce trece,
> re?eaua cu care evreii ?mbr??i?eaz? ?ntreg p?m?ntul se ?ntinde, iar
> m?re?ele profe?ii ale c?r?ilor noastre sfinte se vor ?mplini. Nu este
> departe timpul ?n care toate bog??iile P?m?ntului vor fi ale noastre."
> Primul succes al Alian?ei Israelite asupra rom?nilor a fost r?spunsul
> favorabil al domnitorului Al.I.Cuza, care ?n 1864 a declarat:
> "Guvernul va lua m?suri curente pentru emanciparea rom?nilor de rit
> israelit". Mai mult, Cuza concesioneaz? evreilor dreptul de a ?nfiin?a
> Banca Rom?niei, cu dreptul de a emite moned? rom?neasc? (a se vedea
> capitolul urm?tor). Problema ?ns? s-a acutizat cu ocazia public?rii ?n
> pres? a proiectului Constitu?iei Rom?niei din 1866.
> Opinia public? rom?neasc?, deja ?ngrozit? de faptele evreilor, s-a
> revoltat atunci c?nd a citit Articolul 6 al proiectului acestei
> Constitu?ii, conform c?ruia "religia nu poate fi un obstacol la
> ?mp?m?ntenire". Moldovenii, cei mai n?p?stui?i rom?ni ?n fa?a
> rapacit??ii evreilor, au ?naintat proteste Adun?rii Constituante,
> cer?nd s? nu se dea drepturi politice evreilor ?i s? nu fie
> ?mp?m?nteni?i. O serie de manifesta?ii anti-evreie?ti s-au l?sat cu
> arest?ri, iar evreul francez Isaac Adolf Cremieux (pre?edinte al
> Alian?ei Israelite ?i fost ministru ?n "guvernul provizoriu" de la
> 1848 din Fran?a) se deplaseaz? la Bucure?ti ?i are o consf?tuire
> intim? cu deputa?ii rom?ni ?n sediul Camerei, oferind Rom?niei suma de
> 25 milioane franci ?n schimbul adopt?rii unei Constitu?ii favorabile
> ?ncet??enirii evreilor infiltra?i ?ntre grani?ele ??rii.
>

roy din secrapadeziua.blogspot.com (...@hotmail.com, IP: 213.8.118...)
2007-10-07 08:39
Re: "axiomele" tale patriotule sunt galopante dar nu uita un lucru :

Astea nu-s textele lui ca nu e in stare sa lege doua cuvinte. Sant copiate din Pavel Corut.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

La 2007-10-07 05:28:29, ionion a scris:

>
> Dumnezeu doreste pace iar si tu Il ai pe Dumnezeu in interiorul
> fiintei tale. Lasa pe Dumnezeu sa iasa victorios in lupta cu fortele
> intunericului si nu scrie niste randuri in speranta ca
> interpretandu-le tu asa cum doresti vei trezi setea de razbunare in
> cineva.
> 25 000 000 de franci la epoca aceia era o suma destul de insemnata si
> te intreb DE CE BUCURESTIUL a acceptat-o ?
> Sa inteleg ca poporul evreu trebuie sa-ti plateasca tie o mica suma de
> bani pentru a nu mai face propaganda antievreiasca ?
> Sa inteleg ca bati sheaua sa inteleaga iapa ?
> Azvarle draga pe romaneste ce ai de azvarlit sa aud clar ce doresti .
>
>
>
>
>
> La 2007-10-07 01:54:04, patriot a scris:
>
> > Credin?a mozaic?, a?a cum dovedesc dou? mii de ani de istorie tragic?,
> > determin? auto-segrega?ia pe plan na?ional ?i social. Ea ?l izoleaz?
> > pe evreu ?i ?ndeamn? la izolarea lui de c?tre ceilal?i. Ea creeaz? ?n
> > mod automat ghetourile fizice ?i culturale. Ea ?i transform? pe evreii
> > din diaspora ?ntr-o pseudo-na?iune...; aceast? pseudo-na?iune este vag
> > unit? printr-un sistem de credin?e tradi?ionale ?ntemeiate pe premise
> > rasiale ?i istorice..." A. Koestler evit? s? spun? direct adev?rul:
> > "pseudo-na?iunea" evreiasc? s-a constituit ?ntr-o re?ea mondial?
> > oligarhic? cu scopul precis conturat de a controla ?i st?p?ni ?ntreaga
> > omenire. P?n? la anul 1600, Nicolae Iorga nu g?sise nici o men?iune de
> > element evreiesc a?ezat "?n p?r?ile noastre", iar cea mai mare parte a
> > evreilor care s-au stabilit ?n ??rile Rom?ne, cu prec?dere ?n Moldova,
> > provin din evreii khazari, veni?i dinspre Polonia ?i Rusia. Apari?ia
> > primilor evrei ?n Moldova se leag? de r?scoala de dezrobire economic?
> > a cazacilor poloni din anul 1648. Latifundiarii polonezi ?i
> > lituanienii cedaser? treptat evreilor khazari ?ntreaga activitate de
> > administratori ?i ?ncasatori de impozite, ace?tia devenind astfel
> > exponen?ii exploat?rii celei mai nemiloase. R?scoala cazacilor a
> > aruncat ?ns? ?n Moldova o mare parte dintre exploatatorii evrei, ca
> > arenda?i ?i c?m?tari, cum a aflat-o, la Ia?i, un c?l?tor sirian (Paul
> > din Alep) din gura unuia dintre fugarii evrei, Ianc?l, sc?pat de
> > masacrul declan?at de cazaci. Refugia?i ?n ??rile rom?ne?ti, evreii au
> > adus cel mai perfid mod de exploatare a ??r?nimii, ?n?el?nd ?i fur?nd
> > f?r? scrupule ?n orice ?mprejurare.
> > R?zboiul Alian?ei Israeli?ilor cu Rom?nii
> > ?mpotriva Rom?niei ca stat. Dou? mari organiza?ii evreie?ti s-au
> > implicat direct ?i extrem de activ ?n ob?inerea de drepturi pentru
> > evreii ce invadaser? Principatele Unite (??rile Rom?ne?ti), ?ndeosebi
> > Moldova, mica ?ar? rom?neasc? ce devenise "debu?eul etnic" al marilor
> > puteri europene ?n privin?a evreilor. Dup? ce reu?iser? s? acapareze
> > controlul economic ?n Moldova, evreii, f?r? a avea nici un drept
> > natural, din simplii refugia?i, solicitau acum "?mp?m?ntenirea", adic?
> > statutul de rom?ni (sau cet??enia), pentru a avea acces nestingherit
> > de la p?rghiile economice p?n? la cele mai ?nalte func?ii
> > administrative ale t?n?rului stat rom?n. Implicarea organiza?iilor
> > evreie?ti mondiale a coincis cu momentul cre?rii ?n secolul al 19-lea
> > a statului rom?n modern, acestea obstruc?ion?nd pe orice cale
> > realizarea dezideratelor na?ionale rom?ne?ti. Cele dou? organiza?ii
> > implicate erau Alian?a Israelit? Universal? ?i ?naltul Ordin B'nai
> > B'rith. Sediul central al Alian?ei Israelite (de la ?nfiin?area din
> > 1860) se g?sea la Paris, iar al B'nai B'rith la New York (de la
> > ?nfiin?area din 1843). De altfel, Alian?a Israelit? a fost ?nfiin?at?
> > chiar de c?tre B'nai B'rith. Iat? apelul lansat c?tre ?ntregul "popor
> > israelit" de c?tre cei doi fondatori ai Alian?ei Israelite Universale,
> > Cremieux ?i Montefiore (mandata?i de B'nai B'rith), din care reiese ca
> > Alian?a nu a fost dec?t o alt? etap? a sionismului secular al
> > evreilor: "Alian?a noastr? nu este nici european?, nici asiatic?, nici
> > african?, nici american?, nici australian?, ea este universal?,
> > ?mpr??tia?i ?n mijlocul unor popoare care sunt du?mane drepturilor ?i
> > intereselor noastre, vom r?m?ne membri ai poporului ales.
> > Na?ionalitatea noastr? este religia p?rin?ilor no?tri ?i nu
> > recunoa?tem alta. Tr?im ?n ??ri str?ine ?i nu ne putem ?ngriji de
> > interesele vremelnice ale acestor ??ri, ?ntruc?t interesele noastre
> > morale ?i materiale sunt ?n primejdie. Religia lui Israel trebuie s?
> > cuprind? i ?ntr-o zi ?ntreg p?m?ntul. Cre?tinismul, du?manul nostru de
> > veacuri, zdrobit ?n lupt?, e aproape s? ?ngenuncheze. Pe zi ce trece,
> > re?eaua cu care evreii ?mbr??i?eaz? ?ntreg p?m?ntul se ?ntinde, iar
> > m?re?ele profe?ii ale c?r?ilor noastre sfinte se vor ?mplini. Nu este
> > departe timpul ?n care toate bog??iile P?m?ntului vor fi ale noastre."
> > Primul succes al Alian?ei Israelite asupra rom?nilor a fost r?spunsul
> > favorabil al domnitorului Al.I.Cuza, care ?n 1864 a declarat:
> > "Guvernul va lua m?suri curente pentru emanciparea rom?nilor de rit
> > israelit". Mai mult, Cuza concesioneaz? evreilor dreptul de a ?nfiin?a
> > Banca Rom?niei, cu dreptul de a emite moned? rom?neasc? (a se vedea
> > capitolul urm?tor). Problema ?ns? s-a acutizat cu ocazia public?rii ?n
> > pres? a proiectului Constitu?iei Rom?niei din 1866.
> > Opinia public? rom?neasc?, deja ?ngrozit? de faptele evreilor, s-a
> > revoltat atunci c?nd a citit Articolul 6 al proiectului acestei
> > Constitu?ii, conform c?ruia "religia nu poate fi un obstacol la
> > ?mp?m?ntenire". Moldovenii, cei mai n?p?stui?i rom?ni ?n fa?a
> > rapacit??ii evreilor, au ?naintat proteste Adun?rii Constituante,
> > cer?nd s? nu se dea drepturi politice evreilor ?i s? nu fie
> > ?mp?m?nteni?i. O serie de manifesta?ii anti-evreie?ti s-au l?sat cu
> > arest?ri, iar evreul francez Isaac Adolf Cremieux (pre?edinte al
> > Alian?ei Israelite ?i fost ministru ?n "guvernul provizoriu" de la
> > 1848 din Fran?a) se deplaseaz? la Bucure?ti ?i are o consf?tuire
> > intim? cu deputa?ii rom?ni ?n sediul Camerei, oferind Rom?niei suma de
> > 25 milioane franci ?n schimbul adopt?rii unei Constitu?ii favorabile
> > ?ncet??enirii evreilor infiltra?i ?ntre grani?ele ??rii.
> >
>
>

evreu mandru din israel din Israel (...@yahoo.com, IP: 84.109.82...)
2007-10-07 10:55
Re: "axiomele" tale patriotule sunt galopante dar nu uita un lucru :

Nu sunt "axiomele" lui, a facut copy/paste din "renumitul" site :

http://bisericasecreta.wordpress.com/

La 2007-10-07 05:28:29, ionion a scris:

>
> Dumnezeu doreste pace iar si tu Il ai pe Dumnezeu in interiorul
> fiintei tale. Lasa pe Dumnezeu sa iasa victorios in lupta cu fortele
> intunericului si nu scrie niste randuri in speranta ca
> interpretandu-le tu asa cum doresti vei trezi setea de razbunare in
> cineva.
> 25 000 000 de franci la epoca aceia era o suma destul de insemnata si
> te intreb DE CE BUCURESTIUL a acceptat-o ?
> Sa inteleg ca poporul evreu trebuie sa-ti plateasca tie o mica suma de
> bani pentru a nu mai face propaganda antievreiasca ?
> Sa inteleg ca bati sheaua sa inteleaga iapa ?
> Azvarle draga pe romaneste ce ai de azvarlit sa aud clar ce doresti .
>
>
>
>
>
> La 2007-10-07 01:54:04, patriot a scris:
>
> > Credin?a mozaic?, a?a cum dovedesc dou? mii de ani de istorie tragic?,
> > determin? auto-segrega?ia pe plan na?ional ?i social. Ea ?l izoleaz?
> > pe evreu ?i ?ndeamn? la izolarea lui de c?tre ceilal?i. Ea creeaz? ?n
> > mod automat ghetourile fizice ?i culturale. Ea ?i transform? pe evreii
> > din diaspora ?ntr-o pseudo-na?iune...; aceast? pseudo-na?iune este vag
> > unit? printr-un sistem de credin?e tradi?ionale ?ntemeiate pe premise
> > rasiale ?i istorice..." A. Koestler evit? s? spun? direct adev?rul:
> > "pseudo-na?iunea" evreiasc? s-a constituit ?ntr-o re?ea mondial?
> > oligarhic? cu scopul precis conturat de a controla ?i st?p?ni ?ntreaga
> > omenire. P?n? la anul 1600, Nicolae Iorga nu g?sise nici o men?iune de
> > element evreiesc a?ezat "?n p?r?ile noastre", iar cea mai mare parte a
> > evreilor care s-au stabilit ?n ??rile Rom?ne, cu prec?dere ?n Moldova,
> > provin din evreii khazari, veni?i dinspre Polonia ?i Rusia. Apari?ia
> > primilor evrei ?n Moldova se leag? de r?scoala de dezrobire economic?
> > a cazacilor poloni din anul 1648. Latifundiarii polonezi ?i
> > lituanienii cedaser? treptat evreilor khazari ?ntreaga activitate de
> > administratori ?i ?ncasatori de impozite, ace?tia devenind astfel
> > exponen?ii exploat?rii celei mai nemiloase. R?scoala cazacilor a
> > aruncat ?ns? ?n Moldova o mare parte dintre exploatatorii evrei, ca
> > arenda?i ?i c?m?tari, cum a aflat-o, la Ia?i, un c?l?tor sirian (Paul
> > din Alep) din gura unuia dintre fugarii evrei, Ianc?l, sc?pat de
> > masacrul declan?at de cazaci. Refugia?i ?n ??rile rom?ne?ti, evreii au
> > adus cel mai perfid mod de exploatare a ??r?nimii, ?n?el?nd ?i fur?nd
> > f?r? scrupule ?n orice ?mprejurare.
> > R?zboiul Alian?ei Israeli?ilor cu Rom?nii
> > ?mpotriva Rom?niei ca stat. Dou? mari organiza?ii evreie?ti s-au
> > implicat direct ?i extrem de activ ?n ob?inerea de drepturi pentru
> > evreii ce invadaser? Principatele Unite (??rile Rom?ne?ti), ?ndeosebi
> > Moldova, mica ?ar? rom?neasc? ce devenise "debu?eul etnic" al marilor
> > puteri europene ?n privin?a evreilor. Dup? ce reu?iser? s? acapareze
> > controlul economic ?n Moldova, evreii, f?r? a avea nici un drept
> > natural, din simplii refugia?i, solicitau acum "?mp?m?ntenirea", adic?
> > statutul de rom?ni (sau cet??enia), pentru a avea acces nestingherit
> > de la p?rghiile economice p?n? la cele mai ?nalte func?ii
> > administrative ale t?n?rului stat rom?n. Implicarea organiza?iilor
> > evreie?ti mondiale a coincis cu momentul cre?rii ?n secolul al 19-lea
> > a statului rom?n modern, acestea obstruc?ion?nd pe orice cale
> > realizarea dezideratelor na?ionale rom?ne?ti. Cele dou? organiza?ii
> > implicate erau Alian?a Israelit? Universal? ?i ?naltul Ordin B'nai
> > B'rith. Sediul central al Alian?ei Israelite (de la ?nfiin?area din
> > 1860) se g?sea la Paris, iar al B'nai B'rith la New York (de la
> > ?nfiin?area din 1843). De altfel, Alian?a Israelit? a fost ?nfiin?at?
> > chiar de c?tre B'nai B'rith. Iat? apelul lansat c?tre ?ntregul "popor
> > israelit" de c?tre cei doi fondatori ai Alian?ei Israelite Universale,
> > Cremieux ?i Montefiore (mandata?i de B'nai B'rith), din care reiese ca
> > Alian?a nu a fost dec?t o alt? etap? a sionismului secular al
> > evreilor: "Alian?a noastr? nu este nici european?, nici asiatic?, nici
> > african?, nici american?, nici australian?, ea este universal?,
> > ?mpr??tia?i ?n mijlocul unor popoare care sunt du?mane drepturilor ?i
> > intereselor noastre, vom r?m?ne membri ai poporului ales.
> > Na?ionalitatea noastr? este religia p?rin?ilor no?tri ?i nu
> > recunoa?tem alta. Tr?im ?n ??ri str?ine ?i nu ne putem ?ngriji de
> > interesele vremelnice ale acestor ??ri, ?ntruc?t interesele noastre
> > morale ?i materiale sunt ?n primejdie. Religia lui Israel trebuie s?
> > cuprind? i ?ntr-o zi ?ntreg p?m?ntul. Cre?tinismul, du?manul nostru de
> > veacuri, zdrobit ?n lupt?, e aproape s? ?ngenuncheze. Pe zi ce trece,
> > re?eaua cu care evreii ?mbr??i?eaz? ?ntreg p?m?ntul se ?ntinde, iar
> > m?re?ele profe?ii ale c?r?ilor noastre sfinte se vor ?mplini. Nu este
> > departe timpul ?n care toate bog??iile P?m?ntului vor fi ale noastre."
> > Primul succes al Alian?ei Israelite asupra rom?nilor a fost r?spunsul
> > favorabil al domnitorului Al.I.Cuza, care ?n 1864 a declarat:
> > "Guvernul va lua m?suri curente pentru emanciparea rom?nilor de rit
> > israelit". Mai mult, Cuza concesioneaz? evreilor dreptul de a ?nfiin?a
> > Banca Rom?niei, cu dreptul de a emite moned? rom?neasc? (a se vedea
> > capitolul urm?tor). Problema ?ns? s-a acutizat cu ocazia public?rii ?n
> > pres? a proiectului Constitu?iei Rom?niei din 1866.
> > Opinia public? rom?neasc?, deja ?ngrozit? de faptele evreilor, s-a
> > revoltat atunci c?nd a citit Articolul 6 al proiectului acestei
> > Constitu?ii, conform c?ruia "religia nu poate fi un obstacol la
> > ?mp?m?ntenire". Moldovenii, cei mai n?p?stui?i rom?ni ?n fa?a
> > rapacit??ii evreilor, au ?naintat proteste Adun?rii Constituante,
> > cer?nd s? nu se dea drepturi politice evreilor ?i s? nu fie
> > ?mp?m?nteni?i. O serie de manifesta?ii anti-evreie?ti s-au l?sat cu
> > arest?ri, iar evreul francez Isaac Adolf Cremieux (pre?edinte al
> > Alian?ei Israelite ?i fost ministru ?n "guvernul provizoriu" de la
> > 1848 din Fran?a) se deplaseaz? la Bucure?ti ?i are o consf?tuire
> > intim? cu deputa?ii rom?ni ?n sediul Camerei, oferind Rom?niei suma de
> > 25 milioane franci ?n schimbul adopt?rii unei Constitu?ii favorabile
> > ?ncet??enirii evreilor infiltra?i ?ntre grani?ele ??rii.
> >
>
>

georgems din ROMANIA (...@yahoo.com, IP: 86.106.109...)
2007-10-07 18:56
Re: De unde ne vin Evreii! ? , da sa nu vina ,sa ni se duca !!!

roy din secrapadeziua.blogspot.com (...@hotmail.com, IP: 217.132.29...)
2007-10-07 19:59
Re: De unde ne vin Evreii! ? , da sa nu vina ,sa ni se duca !!!

georgems din ROMANIA (...@yahoo.com, IP: 86.106.109...)
2007-10-07 21:03
Re: De unde ne vin Evreii! ? , da sa nu vina ,sa ni se duca !!!

nelu (...@hotmail.com, IP: 64.136.49...)
2007-10-07 22:24
Re: De unde ne vin Evreii! ? , da sa nu vina ,sa ni se duca !!!


« Rezultatele cautarii

     « Comentariu anterior     Comentariu urmator >     Ultimul comentariu »

     « Toate comentariilePentru a putea posta un comentariu trebuie sa va autentificati.


Cauta comentariul care contine:   in   
 Top afisari / comentarii 
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2023 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.00855 sec.